Cách miêu tả số liệu trong Writing Task 1 IELTS Trang Nguyễn

Cách miêu tả số liệu trong Writing task 1Cách miêu tả số liệu trong Writing task 1

1) Miêu tả phần trăm bằng một từ chỉ lượng xấp xỉ 

50% = a half

33% = a third

25% = a quarter

20% = a fifth

10% = a tenth

66% = two thirds

75% = three quarters

10% = one in ten

20% = two in ten

4% = A tiny fraction.

24% = Almost a quarter.

25% = a quarter.

26% = Roughly one quarter.

32% = Nearly one-third, nearly a third.

49% = Around a half, just under a half.

50% = Exactly a half.

51% = Just over a half.

73% = Nearly three quarters.

77% = Approximately three quarter, more than three-quarter.

79% = Well over three quarters.

2% = A tiny portion, a very small proportion.

4% = An insignificant minority, an insignificant proportion.

2)Dùng đúng giới từ khi miêu tả số liệu Writing task 1

-At được sử dụng để nói tới một con số xác định

VD: The number of cars remained unchanged at 1000 for the next 10 years

-By được sử dụng để nói tới sự chênh lệch giữa 2 mốc số liệu

VD: Car exports decreased by 20% over the period shown

-With được sử dụng khi đưa ra số liệu ở dạng bổ sung, thường có cấu trúc là with + cụm danh từ chỉ số liệu

VD: Meat the most popular type of food, with 60% of the total consumption.

-From…to…: Dùng để chỉ tăng, giảm giữa các số liệu:

VD: The amount of meat consumed decreased enormously from 2000 tonnes to 500 tonnes over the given period.

3)Dùng danh từ để miêu tả xu hướng 

Với dạng biểu đồ có yếu tố thời gian thì chúng ta thường phải miêu tả xu hướng tăng hay giảm của số liệu. Thay vì chỉ dùng dạng chủ động của động từ thì bạn có thể sử dụng các cách sau:

VD: The number of cars increased remarkably over the period from 2000 to 2005

->There was a remarkable increase/rise in the number of cars over the period from 2000 to 2005

->There was a remarkable upward trend in the number of cars over the period from 2000 to 2005

->The period from 2000 to 2005 witnessed/experienced a remarkable increase/rise in the number of cars

4)Chỉ số liệu xấp xỉ 

Để chỉ số liệu xấp xỉ, bạn có thể dùng các từ sau

->The amount of rice consumed declined significantly to

around/about/just above/just under/roughly/nearly/approximately

5 tonnes in 2005.

 

Viết một bình luận